xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Aciz Vesikası Nedir ve 2020 Yılında Nasıl Alınır?

Alacaklı icralık olduğu kişiden alacaklarının tamamını alamamışsa bir miktar alacağı kaldıysa buna Aciz Vesikası denmektedir. Borçlu kanunu yönünden takip edilen alacaklı ödemeyi yeterli bulmaz ve icra dairesine yeni bir belge gönderir. Aciz vesikası da bütün işe devreye girer ve borçlunun mal varlığını alacaklının alacağını karşılayıp karşılamadığını yetip yetmediğini ispatlar.

birevim peşinatsız ev

“Madde 105 – Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143. maddedeki aciz vesikası hükmündedir. İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277. maddede yazılı hakları verir. Madde 143 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi değildir. Aciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammın senet mahiyetinde olup alacaklıya 277. maddede yazılı hakları verir. Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğine gerek yoktur.

Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu miktar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücü edilmez.(Değişik altıncı fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını beyan edebilir.(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9. madde hükümleri dahilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin belge sunulur. Madde 251 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/99 md.) İdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. Kabul halinde vesika 68. maddenin 1. fıkrasında yazılı senet yerine geçer. (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/58 md.) 196. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aciz vesikası 143. maddede yazılı olan hukukî sonuçları doğurur. Fakat müflis yeni mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip talebinde bulunulamaz. Müflis, bu yeni takip üzerine kendisine gönderilen ödeme emrine yeni mal iktisap etmediği yolunda itiraz ederse, ihtilaf icra mahkemesinde genel hükümler ve basit yargılama usulüne göre karara verilir.(Ek cümle: 17/7/2003-4949/58 md.) Müflise yeni mal iktisap etmediği itirazında bulunma imkânını sağlamak niyetiyle üçüncü kişinin hak sahibi kılındığı ama müflisin fiilen tasarruf ettiği mallar, üçüncü kişi bu durumu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, yeni mal olarak belirlenir.”

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Bu belge sadece İcra dairesi tarafından düzenlenir ve oradan alınır. Vergi Dairesi bu belgeyi düzenler ve borçluya gönderilir. Borçlu nerede ikamet ediyorsa oraya gönderilir ve süreç böylelikle başlamış olur.

Elbette bazı şartlar doğrultusunda aciz vesikası gönderilir. Borçlu olan kişi bu duruma itiraz edebilir. Yapılacak araştırmalar sonrasında eğer itiraz haklı bulunursa yine icra dairesi yeni bir belge düzenler ve her iki tarafa bu durumu belirtir.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen + 14 =

Güvenlik Sorusu

5 x 5?